buy dnp online
online casino malaysia
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska - SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ - Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP - Ekspert - obsługa bhp, nadzór bhp, szkolenia pierwsza pomoc i p.poż
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska, obsługa i nadzór bhp

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
Dla pracodawców, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników proponujemy szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Celem szkolenia jest dodatkowe przygotowanie uczestników do organizacji i przeprowadzenia działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia.

Zakres szkolenia:
 

 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
 • Zagrożenie pożarowe obiektu.
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
 • Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru.
 • Ewakuacja ludzi i mienia.
 • Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie.
 • Zapoznanie z planem ewakuacyjnym obiektu.
 • Zapoznanie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.


Program szkolenia:

Przepisy prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 • obowiązki wynikające z Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami),
 • obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej,
 • budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy.
 • Warunki ewakuacji wynikające z przepisów techniczno-budowlanych (na podstawie
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
  Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  / Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).


Zasady postępowania w przypadku powstania zagrożenia:

 • ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej,
 • organizacja i sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z obiektów o różnej specyfice użytkowania,
 • podstawowe środki zabezpieczenia ludzi i mienia,
 • zasady poruszania się w strefie zadymienia pojedynczych osób oraz grupy osób.


W trakcie kursu wykorzystujemy gaśnice w celu umożliwienia praktycznego gaszenia pożaru: Szkolenia przeciwpożarowe prowadzone są przez inspektorów PPOŻ.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych
Termin i miejsce szkolenia: do ustalenia