buy dnp online
online casino malaysia
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska - SZKOLENIE BHP WSTĘPNE - Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP - Ekspert - obsługa bhp, nadzór bhp, szkolenia pierwsza pomoc i p.poż
Szkolenia BHP Wrocław, Przemyśl, Legnica, Wałbrzych, Opole, Rzeszów, Jarosław, Krosno, Nowy Sącz, Środa Śląska, obsługa i nadzór bhp

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237³ § 1 KP).
Centrum Doradczo Szkoleniowe BHP Ekspert proponuje Państwu szkolenia wstępne wymagane przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.nr 180, poz.1860 z późn. zm)

Organizujemy szkolenia wstępne, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. (art.237³ § 1 KP)

Celem szkolenia wstępnego jest zaznajomienie pracownika z:
 

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (§ 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego)


Ramowy program szkolenia:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe, podstawowe środki zapobiegawcze i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy
 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń w zakładzie pracy
 • Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej do instruowanego stanowiska pracy
 • Porządek i czystość w miejscu pracy-ich wpływ na bezpieczeństwo
 • Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ryzyko zawodowe występujące na instruowanym stanowisku pracy


Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ds. BHP i inspektorów PPOŻ
Czas trwania szkolenia: min. 3 godziny
Termin i miejsce szkolenia: do ustalenia